December 9, 2023
GMAT RC CHALLENGE P17

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 17 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 17/36: Nearly a century ago, biologists found that if they separated an invertebrate animal embryo into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryos.

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 17/36 nhé!

Đáp án Passage 17/36

Summary

Para 1: Present historical biological findings from over the past century which raise questions about cell determination in embryos
Cụ thể:
 • if they separated an invertebrate animal embryo into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryos –> This led them to believe that the cells in the early embryo are undetermined in the sense that each cell has the potential to develop in a variety of different ways.
 • Later biologists found that the situation was not so simple. It matters in which plane the embryo is cut. If it is cut in a plane different from the one used by the early investigators, it will not form two whole embryos.
–> Như vậy, ban đầu các biologists nghĩ rằng các tế bào in the early embryo (phôi thai) chưa được xác định nhưng sau đó họ phát hiện ra ngoài việc cần tách phôi thai ở giai đoạn đầu, thì tách/cắt như thế nào (plane nào) cũng ảnh hưởng đến việc liệu phôi sau khi cắt có hình thành được 2 phôi tiếp tục tồn tại và phát triển như các phôi bình thường không?
Para 2: Pose a question — when are cells in embryos determined, and what determines them (i.e. what are their “morphogenetic determinants”)?

Cụ thể:

 • A debate arose over what exactly was happening. Which embryo cells are determined, just when do they become irreversibly committed to their fates, and what are the “morphogenetic determinants” that tell a cell what to become?
 • But the debate could not be resolved because no one was able to ask the crucial questions in a form in which they could be pursued productively. (Không ai hỏi đúng câu hỏi để trả lời được về việc chuyện gì đã xảy ra ở các kết quả nhắc tới ở para 1)
 • Recent discoveries in molecular biology, however, have opened up prospects for a resolution of the debate… They have been able to show that, in a sense, cell determination begins even before an egg is fertilized. (Các phát hiện gần đây cho thấy rằng điều ngược lại (các tế bào được xác định trước khi trứng được thụ tinh) với điều biologists nghĩ ban đầu rằng các tế bào in the early embryo (phôi thai) chưa được xác định)
Para 3: Present findings, made by current biologist Paul Gross, which help answer the above question

Cụ thể:

 • Studying sea urchins, biologist Paul Gross found that an unfertilized egg contains substances that function as morphogenetic determinants.
 • In the unfertilized egg, the substances are inactive and are not distributed homogeneously. When the egg is fertilized, the substances become active and, presumably, govern the behavior of the genes they interact with.
Para 4: Explain the findings of Paul Gross and other biologists using simple examples (comparing DNA to beads on a string).

Cụ thể:

 • The substances that Gross studied are maternal messenger RNA’s—products of certain of the maternal genes… These particular RNA’s direct, in large part, the synthesis of histones, a class of proteins that bind to DNA.
 • Once synthesized, the histones move into the cell nucleus, where section of DNA wrap around them to form a structure that resembles beads, or knots, on a string. The beads are DNA segments wrapped around the histones; the string is the intervening DNA. And it is the structure of these beaded DNA strings that guide the fate of the cells in which they are located.

Main point: Present findings that help answer the questions regarding cell determination in embryos

Câu 1: The primary purpose of the passage is to

Prethink: Để biết được bài đọc này hướng đến kiểu khán giả nào, ta cần quan tâm đến tone (giọng bài). Ở đây là thấy nội dung chính của bài viết là “present findings that help answer the questions regarding cell determination in embryos”, tức theo kiểu trình bày, mô tả thông tin trong lĩnh vực sinh học liên quan để cell dermination in embryos.

Vậy đáp án đúng có thể là

B . Scientists specializing in molecular genetics

hoặc

E . Undergraduate biology majors in a molecular biology course

Nhưng E phù hợp hơn vì nếu đã là các nhà khoa học chuyên về di truyền phân tử thì họ đã biết những chuyện này rồi và thậm chí chính họ là người đưa ra các findings cũng như giải thích trong bài về vấn đề được quan tâm.

Vậy đáp án đúng là E. Undergraduate biology majors in a molecular biology course

Câu 2: It can be inferred from the passage that the morphogenetic determinants present in the early embryo are

Prethink: Lưu ý,

 • Studying sea urchins, biologist Paul Gross found that an unfertilized egg contains substances that function as morphogenetic determinants. In the unfertilized egg, the substances are inactive.

Như vậy, ở trứng chưa được thụ tinh thì đã có các yếu tố quyết định di truyền hình thái (morphogenetic determinants) ở dạng inactive rồi. Câu hỏi muốn ta biết về morphogenetic determinants ở phôi thai giai đoạn đầu, tức sau khi trứng được thụ tinh.

Ở para 1, ta có:

 • if they separated an invertebrate animal embryo into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryos.

Vậy đáp án đúng là E. present in larger quantities than is necessary for the development of a single individual (vì sau khi tách phôi gốc ta được 2 phôi bình thường nên ta hiểu rằng các morphogenetic determinants ở phôi gốc có số lượng nhiều hơn số lượng vốn dành cho 1 phôi.

Extra notes: Câu này dùng loại trừ POE sẽ dễ hơn:

A . located in the nucleus of the embryo cells

Ở para 3, ta có: They are located in the cytoplasm of the egg cell; i.e., in that part of the cell’s protoplasm that lies outside of the nucleus. –> Câu A nói sai –> Loại

B . evenly distributed unless the embryo is not developing normally

Ở para 3, ta có: In the unfertilized egg, the substances are inactive and are not distributed homogeneously. –> Câu B nói sai –> Loại

C . inactive until the embryo cells become irreversibly committed to their final function

Ta được hỏi về morphogenetic determinants ở phôi thai giai đoạn đầu nên tụi nó đã active rồi theo para 3: When the egg is fertilized, the substances become active –> Câu C nói sai –> Loại

D . identical to those that were already present in the unfertilized egg

Ở para 3, ta cũng có: Since the substances are unevenly distributed in the egg, when the fertilized egg divides, the resulting cells are different from the start and so can be qualitatively different in their own gene activity. –> Câu D nói sai –> Loại

Câu 3: The main topic of the passage is

Prethink: Main point = Present findings that help answer the questions regarding cell determination in embryos

Vậy đáp án đúng là D. cell determination as an issue in the study of embryonic development

Extra notes:

C . the role of molecular biology in disproving older theories of embryonic development (vai trò của sinh học phân tử trong việc bác bỏ các lý thuyết cũ hơn về sự phát triển của phôi thai)

 • Ở đây, ta thấy rõ các biologists có quan điểm ban đầu không đúng nhưng họ cũng tự nhận ra sự không đúng đó và tìm cách giải thích. Do vậy, ở đây không có tiết mục “disproving older theories of embryonic development” nào cả

Câu 4: According to the passage, when biologists believed that the cells in the early embryo were undetermined, they made which of the following mistakes?

Prethink: Ở para 1, ta có:

 • Nearly a century ago, biologists found that if they separated an invertebrate animal embryo into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryos. This led them to believe that the cells in the early embryo are undetermined in the sense that each cell has the potential to develop in a variety of different ways.
 • Later biologists found that the situation was not so simple. It matters in which plane the embryo is cut. If it is cut in a plane different from the one used by the early investigators, it will not form two whole embryos.
 • Như vậy, lỗi của họ khi cho rằng “cells in the early embryo were undetermined” là kết quả thí nghiệm đầu tiên của họ đại diện cho tất cả hay tách phôi theo kiểu nào thì kết quả cũng như nhau.

Vậy đáp án đúng là E. They assumed that different ways of separating an embryo into two parts would be equivalent as far as the fate of the two parts was concerned.

Extra notes:

A . They did not attempt to replicate the original experiment of separating an embryo into two parts.

 • Họ có làm lại thí nghiệm sau đó về việc tách phôi theo kiểu nào

–> Loại

B . They did not realize that there was a connection between the issue of cell determination and the outcome of the separation experiment.

 • Họ có nhận ra có mối liên hệ này nên mới phát biểu như trên rằng “cells in the early embryo are undetermined” –> Loại

C . They assumed that the results of experiments on embryos did not depend on the particular animal species used for such experiments.

 • Hoàn toàn không liên quan –> Loại

D . They assumed that it was crucial to perform the separation experiment at an early stage in the embryo’s life.

 • Điều này có vẻ đúng, đây không phải là mistake của họ –> Loại

Câu 5: It can be inferred from the passage that the initial production of histones after an egg is fertilized takes place

Prethink: Ở para 3 và 4 ta có:

 • Studying sea urchins, biologist Paul Gross found that an unfertilized egg contains substances that function as morphogenetic determinants. They are located in the cytoplasm of the egg cell; i.e., in that part of the cell’s protoplasm that lies outside of the nucleus. In the unfertilized egg, the substances are inactive … When the egg is fertilized, the substances become active
 • The substances that Gross studied are maternal messenger RNA’s … these particular RNA’s direct, in large part, the synthesis of histones

Như vậy, sau khi trứng được thụ tinh thì morphogenetic determinants (substances / RNA’s) direct việc tạo ra histones. Như vậy, morphogenetic determinants ở cytoplasm thì histones ban đầu cũng được tạo ra ở đó.

Vậy đáp án đúng là A. in the cytoplasm

Câu 6: It can be inferred from the passage that which of the following is dependent on the fertilization of an egg?

Prethink: Tương tự câu 5, ta cũng biết sơ ý chính rằng, sau khi trứng thụ tinh thì:

 • morphogenetic determinants sẽ active
 • histones sẽ được hình thành

Vậy đáp án đúng là B. Synthesis of proteins called histones

Câu 7: According to the passage, the morphogenetic determinants present in the unfertilized egg cell are which of the following?

Prethink: Ở para 4, ta có:

 • The substances = morphogenetic determinants that Gross studied are maternal messenger RNA’s

Vậy đáp án đúng là C. Maternal messenger RNA’s

Câu 8: The passage suggests that which of the following plays a role in determining whether an embryo separated into two parts will develop as two normal embryos?

Prethink: Câu hỏi muốn biết nhân tố nào đóng vai trò trong việc xác định xem liệu tách phôi gốc thì 2 phôi mới có phát triển như phôi bình thường không? Xem lại Summary của para 1, ta có:

Ban đầu các biologists nghĩ rằng các tế bào in the early embryo (phôi thai) chưa được xác định nhưng sau đó họ phát hiện ra ngoài việc cần tách phôi thai ở giai đoạn đầu, thì tách/cắt như thế nào (plane nào) cũng ảnh hưởng đến việc liệu phôi sau khi cắt có hình thành được 2 phôi tiếp tục tồn tại và phát triển như các phôi bình thường không?

Vậy đáp án đúng là D. I and III only

I. The stage in the embryo’s life at which the separation occurs

III. The plane in which the cut is made that separates the embryo

Câu 9: Which of the following circumstances is most comparable to the impasse biologists encountered in trying to resolve the debate about cell determination (as in the highlighted portion)?

Prethink: Câu hỏi cần ta chọn 1 trường hợp trong các lựa chọn có sự bế tắc tương tự bế tắc mà các biologists đã gặp phải được nhắc tới trong bài. Ở para 2, ta có:

 • But the debate could not be resolved because no one was able to ask the crucial questions in a form in which they could be pursued productively. ((Không ai hỏi đúng câu hỏi / thiếu kiến thức, thông tin để trả lời được về việc chuyện gì đã xảy ra ở các kết quả nhắc tới ở para 1)

Vậy đáp án đúng là D. The predicament of a linguist trying to develop a theory of language acquisition when knowledge of the structure of language itself is rudimentary at best (Tình trạng khó khăn của một nhà ngôn ngữ học khi cố gắng phát triển một lý thuyết về việc tiếp thu ngôn ngữ KHI MÀ nhà ngôn ngữ học hầu như không hiểu được cấu trúc của ngôn ngữ này / kiến thức về của nhà ngôn ngữ học về cấu trúc ngôn ngữ này quá ít ỏi / không biết phải hỏi câu hỏi gì để phát triển lí thuyết?)

Extra notes: Câu này ta cũng nên dùng loại trừ POE để dễ chọn đáp án đúng hơn.

A . The problems faced by a literary scholar who wishes to use original source materials that are written in an unfamiliar foreign language

 • Ở đây, học giả biết câu hỏi đúng là gì, vấn đề chỉ là câu trả lời viết ở ngôn ngữ mà học giả không biết –> Loại

B . The situation of a mathematician who in preparing a proof of a theorem for publication detects a reasoning error in the proof

 • Ở đây, nhà toán học nhận ra lỗi trong proof chứ không phải vấn đề đặt câu hỏi không đúng hay thiếu thông tin –> Loại

C . The difficulties of a space engineer who has to design equipment to function in an environment in which it cannot first be tested

 • Ở đây, câu hỏi vẫn được hỏi đúng (vấn đề trong việc thiết kế là gì), vấn đề là không thể test được môi trường –> Loại

E . The dilemma confronting a foundation when the funds available to it are sufficient to support one of two equally deserving scientific projects but not both

 • Ở đây, vấn đề chỉ là chọn 1 trong 2 phương án để thực hiện –> Loại

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply