April 13, 2024
GMAT RC CHALLENGE P19

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 19 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 19/36: Since the early 1970’s, historians have begun to devote serious attention to the working class in the United States …

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 19/36 nhé!

Đáp án Passage 19/36

Summary

Para 1: Introduce Keyssar’s study focusing on unemployment in Massachusetts

Cụ thể:

 • Since the early 1970’s, historians have begun to devote serious attention to the working class in the United States. Yet while we now have studies of working-class communities and culture, we know remarkably little of worklessness.
 • When historians have paid any attention at all to unemployment, they have focused on the Great Depression of the 1930’s. The narrowness of this perspective ignores the pervasive recessions and joblessness of the previous decades, as Alexander Keyssar shows in his recent book. Examining the period 1870-1920, Keyssar concentrates on Massachusetts, where the historical materials are particularly rich, and the findings applicable to other industrial areas.
Para 2: Keyssar’s findings regarding unemployment rates

Cụ thể:

 • The unemployment rates that Keyssar calculates appear to be relatively modest, at least by Great Depression standards
 • Yet Keyssar rightly understands that a better way to measure the impact of unemployment is to calculate unemployment frequencies—measuring the percentage of workers who experience any unemployment in the course of a year. Given this perspective, joblessness looms much larger.
Para 3: Keyssar’s findings regarding unemployment patterns, which help explain a phenomenon that has puzzled historians

Cụ thể:

 • Keyssar also scrutinizes unemployment patterns according to skill level, ethnicity, race, age, class, and gender. He finds that rates of joblessness differed primarily according to class: those in middle-class and white-collar occupations were far less likely to be unemployed.
 • Yet the impact of unemployment on a specific class was not always the same. Even when dependent on the same trade, adjoining communities could have dramatically different unemployment rates. Keyssar uses these differential rates to help explain a phenomenon that has puzzled historians—the startlingly high rate of geographical mobility in the nineteenth-century United States.
Para 4: Keyssar’s study is a model of historical analysis.

Cụ thể:

 • While Keyssar might have spent more time developing the implications of his findings on joblessness for contemporary public policy, his study, in its thorough research and creative use of quantitative and qualitative evidence, is a model of historical analysis.

Main point: Introduce a study and assess it.

Câu 1: The passage is primarily concerned with

Prethink: Main point: Introduce a study and assess it.

Vậy đáp án đúng là B. summarizing and assessing a study

Câu 2: The passage suggests that before the early 1970’s, which of the following was true of the study by historians of the working class in the United States?

Prethink: Câu này muốn hỏi ta các studies của historians về working class trước những năm đầu 1970s. Ở para 1, ta có:

 • Since the early 1970’s, historians have begun to devote serious attention to the working class in the United States.

Như vậy trước thời điểm này thì các nhà sử học không có serious attention to the working class in the US.

Vậy đáp án đúng là A. The study was infrequent or superficial, or both. (không thường xuyên hoặc hời hợt)

Extra notes: Tất cả thông tin ở các câu còn lại hầu như không được nhắc trong bài.

B . The study was repeatedly criticized for its allegedly narrow focus.

C . The study relied more on qualitative than quantitative evidence.

D . The study focused more on the working-class community than on working-class culture.

E . The study ignored working-class joblessness during the Great Depression.

Câu 3:  According to the passage, which of the following is true of Keyssar’s findings concerning unemployment in Massachusetts?

Prethink: Thông tin này trải dài cả bài nên ta dùng phép loại trừ để tìm đáp án đúng

POE:

A . They tend to contradict earlier findings about such unemployment.

 • Không có thông tin về earlier findings –> Loại

B . They are possible because Massachusetts has the most easily accessible historical records.

 •  Ở para 2, ta có: Examining the period 1870-1920, Keyssar concentrates on Massachusetts, where the historical materials are particularly rich, and the findings applicable to other industrial areas.

Tuy nhiên câu B dùng the most easily accessible thì quá extreme vì ta không rõ có phải là MOST hay không –> Loại

C . They are the first to mention the existence of high rates of geographical mobility in the nineteenth century.

 • Không có thông tin về earlier findings –> Loại

D . They are relevant to a historical understanding of the nature of unemployment in other states.

 • Ở para 2, ta có: Examining the period 1870-1920, Keyssar concentrates on Massachusetts, where the historical materials are particularly rich, and the findings applicable to other industrial areas.

–> Giữ lại

E . They have caused historians to reconsider the role of the working class during the Great Depression.

 • Không có thông tin về earlier findings –> Loại

Câu 4: According to the passage, which of the following is true of the unemployment rates mentioned in line 15?

Prethink: Para 2 là đoạn chứa umemployment rates được nhắc:

 • The unemployment rates that Keyssar calculates appear to be relatively modest, at least by Great Depression standards: during the worst years, in the 1870’s and 1890’s, unemployment was around 15 percent.
 • Yet Keyssar rightly understands that a better way to measure the impact of unemployment is to calculate unemployment frequencies—measuring the percentage of workers who experience any unemployment in the course of a year. Given this perspective, joblessness looms much larger.

Như vậy, ta thấy rằng umemployment rates mà Keyssar tính được khá nhỏ / modest so với các chuẩn của Great Depression. Thậm chí, vào những năm tệ nhất thì tỉ lệ này cũng chỉ khoảng 15%.

Tuy nhiên, umemployment rates sẽ lớn hơn nhiều nếu thay đổi sang cách tính phù hợp hơn (measuring the percentage of workers who experience any unemployment in the course of a year) thì con số này sẽ lớn hơn và hợp lí hơn.

–> Từ đây, ta cần hiểu được umemployment rates mà Keyssar đo được không thể hiện đúng được thực tế.

Vậy đáp án đúng là B. They give less than a full sense of the impact of unemployment on working-class people.

Extra notes:

A . They hovered, on average, around 15 percent during the period 1870-1920.

 • Ta không biết trung bình cả giai đoạn 1870-1920 thì umemployment rates là bao nhiêu? Ta chỉ biết, trong những năm tệ nhất như sau: “the worst years, in the 1870’s and 1890’s, unemployment was around 15 percent.” –> Loại

D . They have been considered by many historians to underestimate the extent of working-class unemployment.

 • Ta không có thông tin many historians nghĩ gì? Ta chỉ biết Keyssar nghĩ gì! –> Loại

Câu 5: Which of the following statements about the unemployment rate during the Great Depression can be inferred from the passage?

Prethink: Cũng là ở Para 2, ta có:

 • The unemployment rates that Keyssar calculates appear to be relatively modest, at least by Great Depression standards: during the worst years, in the 1870’s and 1890’s, unemployment was around 15 percent.

Như vậy, ta thấy rằng umemployment rates mà Keyssar tính được nhỏ hơn unemployment rate during the Great Depression.

Vậy đáp án đúng là A. It was sometimes higher than 15 percent.

Câu 6: According to the passage, Keyssar considers which of the following to be among the important predictors of the likelihood that a particular person would be unemployed in late nineteenth-century Massachusetts?

I . The person’s class

II . Where the person lived or worked

III . The person’s age

Prethink: Ở para 3, ta có Keyssar quan sát unemployment patterns dựa trên nhiều khía cạnh và phát hiện được rằng:

  • Keyssar also scrutinizes unemployment patterns according to skill level, ethnicity, race, age, class, and gender. He finds that rates of joblessness differed primarily according to class: those in middle-class and white-collar occupations were far less likely to be unemployed.
 • Yet the impact of unemployment on a specific class was not always the same. Even when dependent on the same trade, adjoining communities could have dramatically different unemployment rates.

Như vậy, 2 yếu tố mà Keyssar nghĩ là quan trọng là CLASS và PLACE. Cũng lưu ý, mặc dù Keyssar có quan sát AGE nhưng không hề có kết luận về việc AGE có ý nghĩa như thế nào.

Vậy đáp án đúng là C. I and II only

Câu 7: The author views Keyssar’s study with

Prethink: Ở para 4, ta có:

 • While Keyssar might have spent more time developing the implications of his findings on joblessness for contemporary public policy, his study, in its thorough research and creative use of quantitative and qualitative evidence, is a model of historical analysis.

Như vậy, ta thấy tác giả có ý đánh giá tích cực mặc dù có WHILE tức hơi hạn chế. Ta có thể dùng loại trừ để dễ chọn đáp án

POE:

A . impatient disapproval

B . wary concern

C . polite skepticism

D . scrupulous neutrality

E . qualified admiration –> Giữ lại

Vậy đáp án đúng là E.

Câu 8: Which of the following, if true, would most strongly support Keyssar’s findings as they are described by the author?

Prethink: Ta cần xem lại phát hiện của Keyssar là gì để biết cần support điều gì? Ở para 3, ta đã có 2 phát hiện như sau:

 • He finds that rates of joblessness differed primarily according to class: those in middle-class and white-collar occupations were far less likely to be unemployed. (tầng lớp nào có khả năng thất nghiệp hơn?)
 • Yet the impact of unemployment on a specific class was not always the same. Even when dependent on the same trade, adjoining communities could have dramatically different unemployment rates. Keyssar uses these differential rates to help explain a phenomenon that has puzzled historians—the startlingly high rate of geographical mobility in the nineteenth-century United States. But mobility was not the dominant working-class strategy for coping with unemployment, nor was assistance from private charities or state agencies. Self-help and the help of kin got most workers through jobless spells. (khu vực khác nhau có tỉ lệ thất nghiệp khác nhau – trend: di chuyển qua lại giữa các khu vực với tỉ lệ cao)

Vậy ta cần chọn đáp án nào thể hiện / ủng hộ được các phát hiện trên.

POE:

A . Boston, Massachusetts, and Quincy, Massachusetts, adjoining communities, had a higher rate of unemployment for working-class people in 1870 than in 1890.

 • Câu này tập trung so sánh tỉ lệ thất nghiệp ở 2 năm khác nhau –> Khác với phát hiện mà ta biết là các khu vực khác nhau có tỉ lệ thất nghiệp khác nhau –> Loại

 

B . White-collar professionals such as attorneys had as much trouble as day laborers in maintaining a steady level of employment throughout the period 1870-1920.

 • Theo phát hiện 1, ta biết white-collar professionals ít có khả năng bị thất nghiệp hơn rất nhiều nên câu B không support được

–> Loại

C . Working-class women living in Cambridge, Massachusetts, were more likely than working-class men living in Cambridge to be unemployed for some period of time during the year 1873.

 • Keyssar không nhắc gì đến GENDER nên câu C không support được –> Loại

D . In the 1890’s, shoe-factory workers moved away in large numbers from Chelmsford, Massachusetts, where shoe factories were being replaced by other industries, to adjoining West Chelmsford, where the shoe industry flourished.

 • Câu này hợp lí với trend di chuyển giữa các khu vực (phát hiện số 2) –> Giữ lại

E . In the late nineteenth century, workers of all classes in Massachusetts were more likely than workers of all classes in other states to move their place of residence from one location to another within the state.

 • Bài không so sánh workers ở Massachusetts và workers ở các nơi khác về vấn đề di chuyển. Bài nói chung nước Mĩ “the startlingly high rate of geographical mobility in the nineteenth-century United States” –> Loại

Vậy đáp án đúng là D.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Tham gia Facebook Group Hội ôn luyện GMAT, GRE, Apply Cao học để được cập nhật, thảo luận về các chủ đề liên quan ngay!

>> Tham khảo thông tin khóa luyện GMAT cùng Kaplan và Clever Academy tại ĐÂY <<<

Trần Thị Huỳnh Như – Giảng viên GMAT tại Clever Academy

Profile giảng viên

Leave a Reply