April 13, 2024
GMAT-RC-CHALLENGE-P31

Tiếp tục series 36 hardest GMAT RC passages, hôm nay chúng ta hãy thử sức với bài đọc số 31 nhé. 

Để đạt được hiệu quả tối đa khi đọc bài chia sẻ này, các bạn vui lòng:

Bước 1: Vào link gmatclub để làm bài đọc

Bước 2: Check lại đáp án của mình với quick explanations tại bài viết này

Passage 31/36:  The impressionist painters expressly disavowed any interest in philosophy, yet their new approach to art had far-reaching philosophical implications….

LINK BÀI ĐỌC TẠI ĐÂY

Table of Contents / Nội Dung Chính

RECAP các bước làm bài

Bước 1: Đọc bài đọc và dừng lại vài giây tóm tắt ý chính ngay sau mỗi đoạn nhỏ

Bước 2: Phát biểu Main Point / Primary Purpose hay nội dung chính của bài

Bước 3: Đọc câu hỏi, xác định vị trí liên quan trong Passage và Pre-think đáp án (Tuyệt đối không đọc đáp án trước, trừ khi câu hỏi không gợi ý được ta cần xem lại phần nào trong Passage HOẶC bạn đã nhớ rõ Passage như in)

Bước 4: Đọc nhanh answer choices và chọn đáp án gần với Pre-think nhất

Bây giờ, chúng ta cùng giải Passage 31/36 nhé!

Đáp án Passage 31/36

Summary

Para 1: The impressionist painters’ new approach to art had far-reaching philosophical implications

Cụ thể:

 • The impressionist painters expressly disavowed any interest in philosophy, yet their new approach to art had far-reaching philosophical implications. For the view of matter that the Impressionists assumed differed profoundly from the view that had previously prevailed among artists. This view helped to unify the artistic works created in the new style.
Para 2: The Impressionists, in contrast with the ancient Greeks, viewed light, not matter, as the ultimate visual reality.

Cụ thể:

 • The ancient Greeks had conceived of the world in concrete terms, even endowing abstract qualities with bodies. This Greek view of matter persisted, so far as painting was concerned, into the nineteenth century.
 • The Impressionists, on the other hand, viewed light, not matter, as the ultimate visual reality. The philosopher Taine expressed the Impressionist view of things when he said, “The chief ‘person’ in a picture is the light in which everything is bathed.”
Para 3: Solid bodies, color and outline in Impressionist painting.

Cụ thể:

In Impressionist painting,

 • solid bodies became mere reflectors of light, and distinctions between one object and another became arbitrary conventions; for by light all things were welded together.
 • The treatment of both color and outline was transformed as well. Color, formerly considered a property inherent in an object, was seen to be merely the result of vibrations of light on the object’s colorless surface. And outline, whose function had formerly been to indicate the limits of objects, now marked instead merely the boundary between units of pattern, which often merged into one another.
Para 4: Light becomes the sole subject of the picture in Impressionist world

Cụ thể:

 • The Impressionist world was composed not of separate objects but of many surfaces on which light struck and was reflected with varying intensity to the eye through the atmosphere, which modified it. It was this process that produced the mosaic of colors that formed an Impressionist canvas. “Light becomes the sole subject of the picture,” writes Mauclair. “The interest of the object upon which it plays is secondary. Painting thus conceived becomes a purely optic art.
Para 5: Implications in Impressionist painting

Cụ thể:

 • From this profoundly revolutionary form of art, then, all ideas—religious, moral, psychological—were excluded, and so were all emotions except certain aesthetic ones. The people, places, and things depicted in an Impressionist picture do not tell story or convey any special meaning; they are, instead, merely parts of pattern of light drawn from nature and captured on canvas by the artist.

Main point: Describe Impressionist painters’ new approach to art and its philosophical implications

Câu 1: The author of the passage is primarily concerned with

Prethink: Main point: Describe Impressionist painters’ new approach to art and its philosophical implications

Vậy đáp án đúng là B. discussing the philosophical implications of the Impressionist style of painting

Câu 2: According to the passage, the Impressionists differed from the ancient Greeks in that the Impressionists

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • The ancient Greeks had conceived of the world in concrete terms, even endowing abstract qualities with bodies.
 • The Impressionists, on the other hand, viewed light, not matter, as the ultimate visual reality.

Vậy đáp án đúng là D. treated light, rather than matter, as the ultimate reality

Câu 3: The author’s quotation of a statement by Taine (lines 15-16) serves which of the following functions in the passage?

Prethink: Ở para 2, ta có:

 • The Impressionists, on the other hand, viewed light, not matter, as the ultimate visual reality. The philosopher Taine expressed the Impressionist view of things when he said, “The chief ‘person’ in a picture is the light in which everything is bathed.”

–> Như vậy, phát biểu của Taine là tóm tắt ý chính tinh thần của trường phái Impressionists trong 1 câu.

Vậy đáp án đúng là D. It summarizes the unique perspective that the Impressionists brought to painting.

Câu 4:  According to the passage, the Impressionists believed that the atmosphere

Prethink: Ở para 4, ta có:

 • The Impressionist world was composed not of separate objects but of many surfaces on which light struck and was reflected with varying intensity to the eye through the atmosphere, which modified it. It was this process that produced the mosaic of colors that formed an Impressionist canvas.

–> Như vậy, ta có thể hiểu rằng ánh sáng xuyên qua môi trường không khí sẽ chạm các bề mặt và phản xạ lại vưới những cường độ khác nhau, từ đó tạo ra các màu sắc khác nhau trong mắt ta.

Vậy đáp án đúng là E. affects the way we perceived color

Câu 5: The author’s use of the term “mosaic of colors” (line 32) suggests that Impressionist paintings were characterized by

Prethink: Ở para 4, ta có:

 • The Impressionist world was composed not of separate objects but of many surfaces on which light struck and was reflected with varying intensity to the eye through the atmosphere, which modified it. It was this process that produced the mosaic of colors that formed an Impressionist canvas.

–> Câu này khó ở chỗ ta cần hiểu rõ nghĩa từ mosaic (khảm) = a pattern or picture made using many small pieces of coloured stone or glass. Ngoài ra, ta cũng cần hiểu được câu liền trước như đã được giải thích ở Câu 4.

Ta nên dùng POE như sau:

A . discontinuous dabs of unmixed pigment

 • Vốn là định nghĩa của mosaic, nôm na là những chấm màu thuần (không pha) không liên tục –> Giữ lại

B . broad, sweeping brush strokes

 • Không có thông tin như thế này, cũng không phải đặc điểm của mosaic –> Loại

C . clearly defined forms and objects

. Ngược với thông tin hay tinh thần của trường phái này –> Loại

D . subjects devoid of emotive or literary qualities

. Không phải định nghĩa của mosaic mặc dù đúng là đặc điểm của trường phái đang nhắc –> Loại

E . the glowing reds, greens, and midnight blues of stained glass

 • Mặc dù mosaic thường được thể hiện trên glass hoặc stone nhưng không có thông tin về glowing reds, etc… –> Loại

Vậy đáp án đúng là A. discontinuous dabs of unmixed pigment

Câu 6: The passage contains information that answers which of the following questions?

Prethink: Câu này ta cần đi tìm thông tin trả lời thử cho từng câu hỏi như sau:

I . How did the Impressionists perceive matter?

. Câu trả lời cho câu hỏi này xuyên suốt cả bài như:

 • Para 2: The Impressionists, on the other hand, viewed light, not matter, as the ultimate visual reality.
 • Para 3: In Impressionist painting, solid bodies became mere reflectors of light, and distinctions between one object and another became arbitrary conventions
 • Para 4: The Impressionist world was composed not of separate objects but of many surfaces on which light struck…

II . What is the unifying element in a typical Impressionist painting?

 • Ở para 3 ta có: In Impressionist painting, solid bodies became mere reflectors of light, and distinctions between one object and another became arbitrary conventions; for by light all things were welded together.

–> Như vậy light chính là unifying element (ngoài ra cả bài cũng nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần)

III . How did the Impressionists’ view of color differ from that of eighteenth-century artists?

 • Ở para 3, ta có: Color, formerly considered a property inherent in an object, was seen to be merely the result of vibrations of light on the object’s colorless surface.

Vậy đáp án đúng là E. I, II, and III

Câu 7: The ideas attributed to the Impressionists in the passage suggest that an Impressionist painter would be most likely to agree with which of the following statement?

Prethink: Câu này, ta cần dùng POE và nhớ trong đầu ý chính của cả bài

A . A picture is significant primarily as a manifestation of the artist’s mental state.

 • Ở para 5, ta có: From this profoundly revolutionary form of art, then, all ideas—religious, moral, psychological—were excluded, and so were all emotions … they are, instead, merely parts of pattern of light drawn from nature and captured on canvas by the artist. –> Loại

 

B . The highest purpose of art is to teach religious truths.

 • Tương tự câu A –> Loại

C . The quality of a picture has nothing to do with the nature of the objects it depicts.

 • Ở para 5, ta có: The people, places, and things depicted in an Impressionist picture do not tell story or convey any special meaning; they are, instead, merely parts of pattern of light drawn from nature and captured on canvas by the artist –> Giữ lại (đây cũng là ý chính xuyên suốt toàn bài)

D . An artist should strive to recreate on canvas the inner nature of objects from real life.

 • Ngược với thông tin vừa nhắc ở câu C –> Loại

E . It is futile (vô ích / vô dụng) to attempt to paint pictures that aim to copy the optical appearance of the world.

 • Ở para 3, ta có: Painting thus conceived becomes a purely optic art. –> Câu E nói ngược thông tin bài cho –> Loại

Vậy đáp án đúng là C. The quality of a picture has nothing to do with the nature of the objects it depicts.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ kì tới! Mọi thắc mắc liên quan đến các đáp án sai trong từng câu hỏi, các bạn có thể để lại comments bên dưới nhé 

P/s: Bài giải gợi ý trong series này chủ yếu tập trung cải thiện phần Pre-think, tức ta luôn cố gắng hết sức để tự nghĩ trước câu trả lời đúng rồi tìm đáp án gần nhất trong 5 answer choices.

Leave a Reply